Skip to content

Creative Opendata Center

ศูนย์ข้อมูลเปิดด้านสร้างสรรค์

Creative Career 2021

: The Possibility of jobs

โครงการสร้างความพร้อมให้เยาวชนในการประกอบธุรกิจผ่านรูปแบบคอร์สเรียนออนไลน์ โดยมีเป้าหมายที่จะเตรียมความพร้อมแก่กลุ่มนักเรียน/นักศึกษา

    
      เพราะเชื่อว่าการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ
ต้องอาศัยความเชื่อมโยงกันของทุกภาคส่วน CEA ก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริม
และพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้วยการพัฒนาผู้ประกอบการ
"สร้างนิเวศและสนับสนุนบุคลากรสร้างสรรค์ ให้เกิดการเชื่อมโยงกับภูมิปัญญา วัฒนธรรม
และภาคการผลิตจริง ซึ่งเป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อไป
    
  

สถิติการใช้งานสะสม

ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2563

ชุดข้อมูลที่มีการเรียกดูมากที่สุด 5 อันดับ


สถิติชุดข้อมูล

226,599

Visitors

กลุ่มบริการหลัก

ที่เกี่ยวข้อง