Skip to content

ถาม-ตอบ เกี่ยวกับ Open data

1. Creative Opendata Center คืออะไร

Creative Opendata Center คือ ศูนย์ข้อมูลเปิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ดำเนินการจัดทำโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และทุกคนสามารถนำข้อมูลไปใช้ได้โดยอิสระ ซึ่งอาจจะนำไปต่อยอดให้เกิดชุดความคิดใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทยต่อไปได้

2. ทำไมจึงจำเป็นต้องเปิดข้อมูลเศรษฐกิจสร้างสรรค์

เพราะเชื่อว่าการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศต้องอาศัยความเชื่อมโยงกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบนิเวศ ซึ่งการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสมัยใหม่ส่วนนึงที่สำคัฐ คือ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยข้อมูล (Data Driven) ต้องยอมรับว่า หากเราไม่มีข้อมูลที่ถูกต้องและทันต่อเวลา จะทำให้เราเสียโอกาสในการดำเนินธุรกิจ การเปิดข้อมูลที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์มีจุดประสงค์ให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็น และข้อมูลที่สำคัญ โดยข้อมูลที่เผยแพร่อยู่ในรูปแบบที่ง่ายต่อการใช้งานเพื่อให้สามารถนำไปต่อยอดทางความคิดได้

3. Creative Opendata Center มีข้อมูลอะไรบ้าง

Creative Opendata Center เริ่มดำเนินการจัดทำข้อมูลเปิดในเดือนตุลาคม 2564 โดยเริ่มเปิดข้อมูลสอดคล้องกับ 6 บริการหลักที่สำนักงานได้ให้บริการ คือ 1.ข้อมูลหนังสือ ห้องสมุด 2.ข้อมูลวัสดุไทย 3.ข้อมูลย่านสร้างสรรค์ 4.ข้อมูลหลักสูตรออนไลน์ 5.ข้อมูลผลงานผู้ประกอบการเเละนักสร้างสรรค์ 6.ข้อมูลเศรษฐกิจสร้างสรรค์ นอกจากนี้สำนักงานฯ ยังเปิดช่องทางให้ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของการเปิดข้อมูลเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ทุกคนสามารถร้องขอ/ให้ข้อเสนอแนะ ชุดข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ได้ผ่านช่องทางที่หน้าเว็บไซต์ ที่ https://opendata.cea.or.th/requestDataForm

4. ใครสามารถนำข้อมูล Creative opendata ไปใช้ได้บ้าง

ทุกคนสามารถนำข้อมูล Opendata ไปใช้ได้ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ เอกชน นักวิจัย นักพัฒนาระบบ หรือผู้ที่มีความสนใจ โดยข้อมูลเหล่านี้สามารถนำไปวิจัยค้นคว้าเชิงข้อมูลก็สามารถทำได้ไม่ติดข้อจำกัดใดๆ

5. ประเภทของชุดข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ Creative Opendata Center มีอะไรบ้าง

Creative Opendata Center ได้เปิดชุดข้อมูลไว้หลายประเภท ทั้งในแบบที่เป็น ข้อมูลตัวเลข, ข้อมูลเชิงสถิติ, ข้อมูลบทความ โดยประเภทของไฟล์ข้อมูลขึ้นอยู่กับประเภทของเนื้อหาข้อมูลที่ทำการเปิดเพื่อความเหมาะสมต่อการเผยแพร่และการนำไปใช้ต่อ โดยประเภทของไฟล์ข้อมูลที่เปิดในเว็บไซต์อยู่ในรูปแบบดังนี้ 1. CSV: comma-separated values คือ Text File สำหรับเก็บข้อมูลแบบตาราง โดยใช้จุลภาค (,) แบ่งข้อมูลในแต่ละหลัก (Column) และใช้การเว้นบรรทัดแทนการแบ่งแถว (Row) 2. XLS: (ไฟล์เอกสาร Microsoft Excel) คือ ไฟล์ประเภทสเปรดชีต (spreadsheet) หรือตารางคำนวณที่ใช้ในการเก็บบันทึกข้อมูลในลักษณะต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะเก็บข้อมูลประเภทคำนวณและสรุปเป็นรายงานสถิติ โดยเก็บข้อมูลลงในตารางสี่เหลี่ยมที่เรียกว่า เซล (Cell) โดยในเซล ทางสำนักงานได้จัดทำเป็นข้อมูลที่ถูกการคำนวนเรียบร้อยแล้ว หากท่านต้องการเป็นสูตรคำนวนค่าของตารางเซล ท่านสามารถติดต่อมายังสำนักงานได้ 3. PDF: Portable Document Format (PDF) คือไฟล์ที่ถูกสร้างจากโปรแกรม Adobe Acrobat โดยเหมาะสมกับข้อมูลเปิดประเภทบทความ ผลการวิจัย รายงาน เนื่องจากไฟล์ที่ได้นั้นจะมีคุณภาพสูง ไม่ผิดเพี้ยนจากต้นฉบับ และผู้ที่นำไฟล์ PDF ไปใช้งานไม่สามารถแก้ไขต้นฉบับได้ ซึ่งหากท่านต้องการใช้ประโยชน์จากไฟล์ต้นฉบับ ท่านสามารถติดต่อเข้ามายังสำนักงานได้ สำนักงานจะพิจารณาความเหมาะสมและส่งกลับให้ท่านตามช่องทางที่ท่านได้ให้ข้อมูลไว้ 4.JSON: JavaScript Object คือ เป็นรูปแบบไฟล์ข้อมูลที่แลกเปลี่ยนระหว่างคอมพิวเตอร์เหมาะสำหรับนักพัฒนาที่จะนำชุดข้อมูลไปต่อยอดพัฒนา หรือเทียบเคียงกับชุดข้อมูลอื่นๆ เพื่อสะท้อนมุมมองข้อมูลที่กว้างหรือลึกขึ้น โดยรูปแบบของไฟล์นี้จะสอดคล้องกับประเภทข้อมูลที่สำนักงานเปิดเป็นไฟล์ XLS หรือ CSV ที่จะแปลงข้อมูลดังกล่าวให้อยู่ในรูปแบบ Palin text

6. การเปิดข้อมูลผิดหลัก Data Privacy หรือไม่

Creative Opendata Center ได้ยึดหลักการเปิดข้อมูลตามพระราชบัญญัติการให้บริการและบริหารงานภาครัฐ และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การจัดทำข้อมูลเปิดของศูนย์ข้อมูลเปิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้สอดคล้องตามพ.ร.บ.ที่กำหนด

7. ต้องทำการใช้ประโยชน์จากข้อมูลบนเว็บไซต์ต้องทำอย่างไรบ้าง

กรณีที่ท่านต้องการนำข้อมูลไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์ที่ไม่ได้เป็นเชิงพาณิชย์ ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้โดยไม่จำเป็นต้องขออนุญาตสำนักงาน โดยท่านสามารถดูคู่มือวิธีการใช้งานระบบได้ที่เมนู "เอกสารเผยแพร่" หากท่านสามารถให้ข้อเสนอแนะใดๆ ท่านสามารถแจ้งความประสงค์มายังที่ อีเมล์ creativeinfocenter@cea.or.th