จำนวนเเรงงานสร้างสรรค์ตามจังหวัด

จำนวนเเรงงานสร้างสรรค์ตามจังหวัด ข้อมูลระหว่างปี 2018-2022 เเบ่งแยกตามสาขาอาชีพสร้างสรรค์ 12 สาขา อ้างอิงตามการจัดประเภทอาชีพตามมาตรฐานสากล International Standard Classification of Occupations (ISCO-08) โดยองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization: ILO)

องค์กร:
วันที่ปรับปรุงล่าสุด:
บริการ:
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
30 มีนาคม 2567
  • ข้อมูลเศรษฐกิจสร้างสรรค์

Data and Resources

จำนวนเเรงงานสร้าง...

Data...

จำนวนเเรงงานสร้างสรรค์ตามจังหวัด 0 downloads

Fullscreen ฝังตัว Data API Visualization

ข้อมูลเพิ่มเติม

* คำสำคัญ ILO,  ISCO-08,  จังหวัด,  อุตสาหกรรมสร้างสรรค์,  แรงงานสร้างสรรค์
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Information Center)
* อีเมลผู้ติดต่อ creativeinfocenter@cea.or.th
* วัตถุประสงค์
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1 ครั้ง/ปี
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา สำนักงานสถิติแห่งชาติ
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • CSV
  • XLS
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Creative Commons Attributions
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ หน่วยงานของรัฐ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล บุคคล
URL https://www.nso.go.th/nsoweb/nso/statistics_and_indicators
ภาษาที่ใช้
  • ไทย
  • อังกฤษ
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ใช่
ข้อมูลอ้างอิง ใช่
สร้างในระบบเมื่อ 7 กรกฎาคม 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 30 มีนาคม 2567