Skip to content

Creative Opendata Center

ศูนย์ข้อมูลเปิดด้านสร้างสรรรค์

  • โปรดให้ข้อเสนอแนะในเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลเปิดภาครัฐให้ดียิ่งขึ้น
  • โปรดระบุรายละเอียดการร้องขอ / ข้อเสนอแนะ เช่น ปัญหาการใช้งาน เนื้อหาของชุดข้อมูลที่ร้องขอ รูปแบบไฟล์ที่ต้องการ สิ่งที่ท่านจะใช้ประโยชน์จากชุดข้อมูลติดต่อและหน่วยงานของท่านที่ สามารถตอบกลับการร้องขอ เป็นต้น
industrial