Global Soft Power Index

ดัชนี Global Soft Power พัฒนาโดย Brand Finance เป็นการศึกษาวิจัยเชิงความรู้สึกเกี่ยวกับแบรนด์ประเทศ มันประเมินว่าประเทศต่าง ๆ มีอิทธิพลต่อความชอบและพฤติกรรมของตัวแทนบนเวทีระหว่างประเทศผ่านทางการดึงดูดหรือการโน้มน้าวใจ ไม่ใช่การบังคับ ดัชนีนี้รวมถึงการวัดที่หลากหลาย รวมถึงความคุ้นเคย ชื่อเสียง และอิทธิพล รวมถึงการรับรู้ในแปดเสาหลักของ Soft Power: ธุรกิจและการค้า การปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ วัฒนธรรมและมรดก สื่อและการสื่อสาร การศึกษาและวิทยาศาสตร์ ผู้คนและค่านิยม และอนาคตที่ยั่งยืน

สำหรับประเทศต่าง ๆ ดัชนี Global Soft Power นำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการรับรู้ทั่วโลกและระบุถึงจุดที่สามารถปรับปรุงได้ โดยการเข้าใจถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของ Soft Power ประเทศต่าง ๆ สามารถพัฒนากลยุทธ์เพื่อเพิ่มชื่อเสียงระดับโลก มีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และดึงดูดการลงทุน การท่องเที่ยว และความสามารถ ซึ่งจะนำไปสู่ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและตำแหน่งที่แข็งแกร่งขึ้นบนเวทีโลก

องค์กร:
วันที่ปรับปรุงล่าสุด:
บริการ:
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
30 มีนาคม 2567
  • ข้อมูลเศรษฐกิจสร้างสรรค์

Data and Resources

Global Soft...

Data...

Global Soft Power Index_2020-2023 0 downloads

Fullscreen ฝังตัว Data API Visualization

ข้อมูลเพิ่มเติม

* คำสำคัญ global soft power index,  ซอฟต์พาวเวอร์
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Information Center)
* อีเมลผู้ติดต่อ creativeinfocenter@cea.or.th
* วัตถุประสงค์
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • ดัชนี/ตัวชี้วัดระดับนานาชาติ
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1 ครั้ง/ปี
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
* แหล่งที่มา ฺBrand Finance
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • CSV
  • XLS
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Creative Commons Attributions
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
URL https://brandirectory.com/softpower/
ภาษาที่ใช้ อังกฤษ
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 30 มีนาคม 2567
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2020
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2023
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  • ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่
  • อื่นๆ
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) คะแนน
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) หน่วย
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ดัชนีนี้คำนวณจากคำตอบที่รวบรวมมาจากผู้คนมากกว่า 110,000 คนทั่วโลกในกว่า 100 ประเทศ โดยสำรวจการรับรู้ของแบรนด์ประเทศ 121 แห่ง น้ำหนักที่ให้กับแต่ละการวัดภายในดัชนีนั้นขึ้นอยู่กับความเห็นของผู้เชี่ยวชาญและการวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อประเมินว่าประสิทธิภาพของเสาหลักสัมพันธ์กับอิทธิพลและชื่อเสียงอย่างไร วิธีการนี้ช่วยให้มีการประเมินที่สมดุลและมีมิติเกี่ยวกับการปรากฏตัว ชื่อเสียง และผลกระทบของประเทศต่อเวทีโลก
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) Brand Finance
สถิติทางการ ใช่
สร้างในระบบเมื่อ 7 กรกฎาคม 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 30 มีนาคม 2567