รหัสมาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับจำแนกธุรกิจสร้างสรรค์ (TSIC 5 หลัก)

รหัสมาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับจำแนกธุรกิจสร้างสรรค์ (TSIC 5 หลัก) อ้างอิงตามรหัสมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย หรือ Thailand Standard Industrial Classification (TSIC) เพื่อจำแนกข้อมูลประเภทธุรกิจตามหมวดหมู่ของคลัสเตอร์และกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โดยใช้รหัส TSIC 5 digits

องค์กร:
วันที่ปรับปรุงล่าสุด:
บริการ:
กลุ่มผู้ประกอบการและนักสร้างสรรค์
31 มีนาคม 2567
  • ข้อมูลผลงานผู้ประกอบการและนักสร้างสรรค์

Data and Resources

รหัสมาตรฐานอุตสาห...

Data...

รหัสมาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับจำแนกธุรกิจสร้างสรรค์ (TSIC 5 หลัก) 0 downloads

ข้อมูลเพิ่มเติม

* คำสำคัญ TSIC,  ธุรกิจสร้างสรรค์,  ประเภทธุรกิจ,  อุตสาหกรรมสร้างสรรค์,  เศรษฐกิจสร้างสรรค์
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Information Center)
* อีเมลผู้ติดต่อ creativeinfocenter@cea.or.th
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล อื่นๆ
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 0
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา ข้อมูลธุรกิจนิติบุคคล จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • CSV
  • XLS
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Creative Commons Attributions
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ หน่วยงานของรัฐ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล ไม่มี
URL https://tsic.dbd.go.th/index
ภาษาที่ใช้ อังกฤษ
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ใช่
ข้อมูลอ้างอิง ใช่
สร้างในระบบเมื่อ 29 พฤษภาคม 2566
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 31 มีนาคม 2567