รายงานสถานการณ์และความเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทย

รายงานสถานการณ์และความเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทย (ฉบับรายปี) หรือ Thailand's creative industries movement report เป็นเอกสารที่รวบรวมข้อมูลสถานภาพของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทยประจำปี โดยพิจารณาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นจากบริบทโลก และแนวนโยบายขับเคลื่อนประเทศของรัฐบาลไทย ในแต่ละปีนั้นมีผลกระทบอย่างไรต่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในภาพรวม

องค์กร:
วันที่ปรับปรุงล่าสุด:
บริการ:
กลุ่มข้อมูลด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
31 มีนาคม 2567

Data and Resources

รายงานสถานการณ์แล...

รายงานสถานการณ์แล...

รายงานสถานการณ์และความเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทย ปี 2022 0 downloads

ไม่สามารถแสดงผล (preview) ไฟล์ข้อมูลนี้ได้ กรุณาคลิกที่ URL เพื่อเปิดไฟล์

ข้อมูลเพิ่มเติม

* คำสำคัญ creative economy,  creative industries,  movement report,  ความเคลื่อนไหวเศรษฐกิจสร้างสรรค์,  สถานการณ์เศรษฐกิจ
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Information Center)
* อีเมลผู้ติดต่อ creativeinfocenter@cea.or.th
* วัตถุประสงค์
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1 ครั้ง/ปี
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา ข้อมูลต้นทางมาจากหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และองค์กรต่างประเทศ วิเคราะห์และเขียนโดย CEA
* รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Creative Commons Attributions
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ หน่วยงานของรัฐ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล บุคคล
URL https://www.cea.or.th/th/research
ภาษาที่ใช้ ไทย
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ใช่
ข้อมูลอ้างอิง ใช่
สร้างในระบบเมื่อ 27 มีนาคม 2567
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 31 มีนาคม 2567