บทสรุปย่านต้นแบบจากโครงการ เครือข่ายย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ประเทศไทย

ข้อมูลย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์รายจังหวัด ถือเป็นต้นแบบการจัดเก็บข้อมูลพื้นที่เมืองสำคัญของไทย ที่มีศักยภาพและมีสินทรัพย์ที่พร้อมต่อยอด ไม่ว่าจะเป็นมิติด้านคน ต้นทุนทางวัฒนธรรม สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของเมือง พร้อมพัฒนาพื้นที่ให้กลายเป็น “ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์” ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ผ่านการใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อค้นหาจุดเด่น สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัฒนธรรมท้องถิ่นเดิมที่มีอยู่ สามารถยกระดับคุณภาพขีวิต ภายใต้หัวใจสำคัญของการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ถือเป็นก้าวแรกสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เกิดการเชื่อมโยงถึงกันเป็นเครือข่ายระหว่างย่านไปจนถึงเมือง เพื่อการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์สู่การขับเคลื่อนในระดับจังหวัด ให้กลายเป็น “เมืองสร้างสรรค์” ในเวทีโลกต่อไป

องค์กร:
วันที่ปรับปรุงล่าสุด:
บริการ:
กลุ่มข้อมูลย่านสร้างสรรค์
26 มีนาคม 2567
  • ข้อมูลย่านสร้างสรรค์

Data and Resources

บทสรุปย่านต้นแบบจ...

บทสรุปย่านต้นแบบจากโครงการ เครือข่ายย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ประเทศไทย 0 downloads

ไม่สามารถแสดงผล (preview) ไฟล์ข้อมูลนี้ได้ กรุณาคลิกที่ URL เพื่อเปิดไฟล์

ข้อมูลเพิ่มเติม

* คำสำคัญ ต้นทุนทางวัฒนธรรม,  ท้องถิ่น,  ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์,  เมืองสร้างสรรค์
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลหลากหลายประเภท
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Information Center)
* อีเมลผู้ติดต่อ creativeinfocenter@cea.or.th
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล อื่นๆ
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 0
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ อื่นๆ
* แหล่งที่มา เก็บข้อมูลจากหน่วยงานรัฐ สถาบันการศึกษา เครือข่ายเอกชน และกลุ่มศิลปินในพื้นที่
* รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Creative Commons Attributions
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ อื่นๆ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่
URL https://creativecity.cea.or.th/th/
ภาษาที่ใช้ ไทย
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ใช่
ข้อมูลอ้างอิง ใช่
สร้างในระบบเมื่อ 27 มิถุนายน 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 26 มีนาคม 2567