รายได้ในตลาดสื่อ (Media)

รายได้ในตลาดสื่อ (Media) ของประเทศไทย เปรียบเทียบ อาเซียน และประเทศ Top 5 ของโลก (Revenue by segment in billion USD) ขอบเขตการแสดงข้อมูลครอบคลุมปี 2017 ถึงปีปัจจุบัน และพยากรณ์ไปจนถึงปี 2027

องค์กร:
วันที่ปรับปรุงล่าสุด:
บริการ:
กลุ่มข้อมูลด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
31 มีนาคม 2567
  • ข้อมูลผลงานผู้ประกอบการและนักสร้างสรรค์

Data and Resources

รายได้ในตลาดสื่อ (Media)

Data...

รายได้ในตลาดสื่อ (Media) 0 downloads

ข้อมูลเพิ่มเติม

* คำสำคัญ Content & Media,  Creative Industry,  Revenue,  อุตสาหกรรมสร้างสรรค์,  เศรษฐกิจสร้างสรรค์
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Information Center)
* อีเมลผู้ติดต่อ creativeinfocenter@cea.or.th
* วัตถุประสงค์
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
* แหล่งที่มา Statista
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • CSV
  • XLS
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Creative Commons Attributions
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
URL https://www.statista.com/outlook/amo/media/worldwide
ภาษาที่ใช้ อังกฤษ
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 30 พฤษภาคม 2566
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2017
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2027
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  • อุตสาหกรรม/ประเภทกิจการ
  • ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่
  • ผลิตภัณฑ์
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) USD,%
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) พันล้าน
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) รายได้ในตลาดสื่อ (Media) เปรียบเทียบข้อมูลระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มประเทศชั้นนำ ประกอบด้วย อาเซียน และประเทศ Top 5 ของโลก จำแนกตามหมวดหมู่ของสื่อ ได้แก่ Books, Games, Music, Radio & Podcasts, Newspapers & Magazines, TV & Video ช่วงปีที่แสดงข้อมูลเริ่มตั้งแต่ 2017 ถึงปีปัจจุบัน และพยากรณ์ไปจนถึงปี 2027
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) มาตรฐานการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลของ Statista Market Insights
สถิติทางการ ใช่
สร้างในระบบเมื่อ 30 พฤษภาคม 2566
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 31 มีนาคม 2567