ข้อมูลพื้นฐานธุรกิจสร้างสรรค์

ข้อมูลจำนวนธุรกิจสร้างสรรค์ (นิติบุคคล) จำแนกตามประเภทธุรกิจ ภูมิภาค และสถานะกิจการ ปี 2565

องค์กร:
วันที่ปรับปรุงล่าสุด:
บริการ:
กลุ่มผู้ประกอบการและนักสร้างสรรค์
17 มิถุนายน 2566
  • ข้อมูลผลงานผู้ประกอบการและนักสร้างสรรค์

Data and Resources

จำนวนธุรกิจสร้างส...

Data...

จำนวนธุรกิจสร้างสรรค์รายอุตสาหกรรมและภูมิภาค 0 downloads

ข้อมูลเพิ่มเติม

* คำสำคัญ TSIC,  ธุรกิจสร้างสรรค์,  นิติบุคคล,  ประเภทอุตสาหกรรม,  อุตสาหกรรมสร้างสรรค์,  เศรษฐกิจสร้างสรรค์
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Information Center)
* อีเมลผู้ติดต่อ creativeinfocenter@cea.or.th
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ภาค
* แหล่งที่มา ข้อมูลธุรกิจนิติบุคคล จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
* รูปแบบการเก็บข้อมูล CSV
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Creative Commons Non-Commercial (Any)
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
URL https://opendata.cea.or.th/dataset/num-creative-business
ภาษาที่ใช้
  • ไทย
  • อังกฤษ
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 30 พฤษภาคม 2566
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2566
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2566
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  • อุตสาหกรรม/ประเภทกิจการ
  • อื่นๆ
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) แห่ง
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) หน่วย
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ข้อมูลจำนวนธุรกิจสร้างสรรค์ (นิติบุคคล) จำแนกตามประเภทธุรกิจ ภูมิภาค และสถานะกิจการ ปี 2565
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) TSIC
สถิติทางการ ใช่
สร้างในระบบเมื่อ 29 พฤษภาคม 2566
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 17 มิถุนายน 2566