อัตราส่วนทางการเงินของธุรกิจสร้างสรรค์ 15 สาขาอุตสาหกรรม

อัตราส่วนทางการเงินของธุรกิจสร้างสรรค์รายอุตสาหกรรม 15 สาขา เป็นข้อมูลระหว่างปี 2018-2021 ที่สามารถนำไปใช้วิเคราะห์ศักยภาพการประกอบธุรกิจแยกตามสาขาอุตสาหกรรมและขนาดกิจการ (S,M,L) ได้

องค์กร:
วันที่ปรับปรุงล่าสุด:
บริการ:
กลุ่มผู้ประกอบการและนักสร้างสรรค์
31 มีนาคม 2567
  • ข้อมูลผลงานผู้ประกอบการและนักสร้างสรรค์

Data and Resources

อัตราส่วนทางการเง...

Data...

อัตราส่วนทางการเงินของธุรกิจสร้างสรรค์ 15 สาขาอุตสาหกรรม 0 downloads

ข้อมูลเพิ่มเติม

* คำสำคัญ TSIC,  งบการเงิน,  ธุรกิจสร้างสรรค์,  นิติบุคคล,  ประเภทธุรกิจ,  ศักยภาพธุรกิจ,  อัตราส่วนทางการเงิน,  อุตสาหกรรมสร้างสรรค์
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Information Center)
* อีเมลผู้ติดต่อ creativeinfocenter@cea.or.th
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา ข้อมูลธุรกิจนิติบุคคล จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • CSV
  • XLS
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Creative Commons Attributions
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
URL https://datawarehouse.dbd.go.th/index
ภาษาที่ใช้ อังกฤษ
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 30 พฤษภาคม 2566
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2018
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2021
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  • อุตสาหกรรม/ประเภทกิจการ
  • รายได้
  • อื่นๆ
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) บาท,เปอร์เซนต์,เท่า
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) หน่วย
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) อัตราส่วนทางการเงินของธุรกิจสร้างสรรค์รายอุตสาหกรรม 15 สาขา เป็นข้อมูลระหว่างปี 2018-2021 ที่สามารถนำไปใช้วิเคราะห์ศักยภาพการประกอบธุรกิจแยกตามสาขาอุตสาหกรรมและขนาดกิจการ (S,M,L) ได้ ซึ่งข้อมูลที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์ ประกอบด้วย 1. อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร: อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%) 2. อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร: อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 3. ตัวชี้วัดสภาพคล่อง: อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) 4. อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน: อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 5. อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน: อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า)
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) TSIC
สถิติทางการ ใช่
สร้างในระบบเมื่อ 29 พฤษภาคม 2566
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 31 มีนาคม 2567