ข้อมูลงบการเงินธุรกิจในย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ข้อมูลงบการเงินธุรกิจในย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ นำเสนอข้อมูลฐานะทางการเงิน งบการเงิน และอัตราส่วนทางการเงินของธุรกิจที่ตั้งอยู่ภายในย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อใช้วิเคราะห์ผลประกอบการและศักยภาพของธุรกิจภายในย่านสำคัญ จำนวน 6 พื้นที่ ประกอบด้วย เจริญกรุง, อารีย์-ประดิพัทธ์, เจริญเมือง, ศรีจันทร์, ช้างม่อย และเมืองเก่าสงขลา โดยเป็นข้อมูลระหว่างปี 2561-2564

องค์กร:
วันที่ปรับปรุงล่าสุด:
บริการ:
กลุ่มข้อมูลย่านสร้างสรรค์
31 มีนาคม 2567
  • ข้อมูลผลงานผู้ประกอบการและนักสร้างสรรค์

Data and Resources

ข้อมูลงบการเงินธุ...

Data...

ข้อมูลงบการเงินธุรกิจในย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 0 downloads

ข้อมูลเพิ่มเติม

* คำสำคัญ งบการเงิน,  งบกำไรขาดทุน,  ฐานะทางการเงิน,  ธุรกิจสร้างสรรค์,  นิติบุคคล,  ประเภทธุรกิจ,  ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์,  ศักยภาพธุรกิจ,  อัตราส่วนทางการเงิน
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Information Center)
* อีเมลผู้ติดต่อ creativeinfocenter@cea.or.th
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล อื่นๆ
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) -
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ อื่นๆ
* แหล่งที่มา ข้อมูลธุรกิจนิติบุคคล จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • CSV
  • XLS
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Creative Commons Attributions
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
URL https://datawarehouse.dbd.go.th/index
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 26 มีนาคม 2567
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2561
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2564
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  • รายได้
  • ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) บาท/เท่า/%
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) หน่วย
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ข้อมูลงบการเงินและอัตราส่วนทางการเงินของธุรกิจภายในย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี 2561-2564 พิจารณาถึงความสามารถในการทำกำไร สภาพคล่อง ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และฐานะการเงินของธุรกิจสร้างสรรค์ภายในย่าน
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) อ้างอิงข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
สถิติทางการ ใช่
สร้างในระบบเมื่อ 30 พฤษภาคม 2566
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 31 มีนาคม 2567