มูลค่าการส่งออกบริการสร้างสรรค์ระดับกลุ่มเศรษฐกิจ

มูลค่าการส่งออกบริการสร้างสรรค์ (Creative services export) เป็นการแสดงข้อมูลมูลค่าการส่งออกบริการสร้างสรรค์แยกตามหมวดหมู่ แยกตามกลุ่มเศรษฐกิจที่สำคัญของโลก เป็นข้อมูลระหว่างปี 2017-2020 มีที่มาข้อมูลจาก UNCTAD stat (United Nations Conference on Trade and Development) ชุดข้อมูลนี้แสดงให้เห็นว่าทั่วโลกมีแนวโน้มการส่งออกบริการสร้างสรรค์มูลค่าเป็นเท่าใด พร้อมทั้งสามารถเปรียบเทียบกับประเทศในกลุ่มเศรษฐกิจต่าง ๆ ได้ด้วย

องค์กร:
วันที่ปรับปรุงล่าสุด:
บริการ:
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
31 มีนาคม 2567
  • ข้อมูลเศรษฐกิจสร้างสรรค์

Data and Resources

มูลค่าการส่งออกบร...

Data_dictionary_ม...

มูลค่าการส่งออกบริการสร้างสรรค์ระดับกลุ่มเศรษฐกิจ 0 downloads

Fullscreen ฝังตัว Data API Visualization

ข้อมูลเพิ่มเติม

* คำสำคัญ creative service,  export,  บริการสร้างสรรค์,  ส่งออกบริการสร้างสรรค์
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Information Center)
* อีเมลผู้ติดต่อ creativeinfocenter@cea.or.th
* วัตถุประสงค์
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล อื่นๆ
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 0
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ กลุ่มประเทศทางเศรษฐกิจ
* แหล่งที่มา UNCTAD
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • CSV
  • XLS
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Creative Commons Attributions
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ หน่วยงาน/องค์กรระหว่างประเทศ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล อื่นๆ
URL https://unctadstat.unctad.org/datacentre/
ภาษาที่ใช้ อังกฤษ
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ใช่
ข้อมูลอ้างอิง ใช่
สร้างในระบบเมื่อ 7 กรกฎาคม 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 31 มีนาคม 2567