ชุดบทความนำเสนออัตลักษณ์ สินทรัพย์ และการถ่ายทอดเรื่องราวพิเศษ (Storytelling)

การสร้างสินค้าและบริการใหม่เพื่อแข่งขันในตลาดนั้น จำเป็นที่จะต้องมีจุดแข็งและเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ยากต่อการลอกเลียนแบบ ซึ่ง “ตัวตน” ของสินค้าและบริการที่แข็งแกร่ง ย่อมมาจากรากฐานทางวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่ ซึ่งล้วนมีเรื่องราว ประวัติศาสตร์ ความเชื่อ ที่แตกต่างกันออกไป จากรากฐานทางวัฒนธรรมนี้ เป็นบ่อเกิดในการต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ไปสู่ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ดังนั้น กระบวนการถ่ายทอดเรื่องราว (Storytelling) เอกลักษณ์และจิตวิญญานของท้องถิ่นจึงเป็นกระบวนการสำคัญในการพัฒนาสู่การสร้างสินค้าและบริการที่แตกต่างและหลากหลาย ต่อยอดไปสู่การสร้างตราสัญลักษณ์ (Branding) เกิดการต่อยอดสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมได้อย่างลึกซึ้ง พร้อมกับก่อเกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่น จึงนำไปสู่การพัฒนาชุดบทความนำเสนออัตลักษณ์ สินทรัพย์ และการถ่ายทอดเรื่องราวพิเศษ (Storytelling) ในพื้นที่ 5 จังหวัด ประกอบด้วย สุโขทัย สงขลา สกลนคร ลำพูน และปัตตานี

องค์กร:
วันที่ปรับปรุงล่าสุด:
บริการ:
กลุ่มข้อมูลย่านสร้างสรรค์
26 มีนาคม 2567
  • ข้อมูลย่านสร้างสรรค์

Data and Resources

บทความนำเสนออัตลั...

บทความนำเสนออัตลั...

บทความนำเสนออัตลั...

บทความนำเสนออัตลั...

บทความนำเสนออัตลั...

บทความนำเสนออัตลักษณ์ สินทรัพย์ และการถ่ายทอดเรื่องราวพิเศษ (Storytelling) เมืองสุโขทัย 0 downloads

ไม่สามารถแสดงผล (preview) ไฟล์ข้อมูลนี้ได้ กรุณาคลิกที่ URL เพื่อเปิดไฟล์

ข้อมูลเพิ่มเติม

* คำสำคัญ Branding,  Storytelling,  ปัตตานี,  รากฐานทางวัฒนธรรม,  ลำพูน,  สกลนคร,  สงขลา,  สุโขทัย,  อัตลักษณ์ท้องถิ่น,  เมืองสร้างสรรค์,  เศรษฐกิจสร้างสรรค์
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลหลากหลายประเภท
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Information Center)
* อีเมลผู้ติดต่อ creativeinfocenter@cea.or.th
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล อื่นๆ
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 0
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ จังหวัด
* แหล่งที่มา เก็บข้อมูล ร่วมกับ สถาบันการศึกษาท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
* รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Creative Commons Attributions
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ อื่นๆ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล บุคคล
URL https://readthecloud.co/?s=สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ภาษาที่ใช้ ไทย
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ใช่
ข้อมูลอ้างอิง ใช่
สร้างในระบบเมื่อ 27 มิถุนายน 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 26 มีนาคม 2567