ข้อมูลผลงานสร้างสรรค์ในย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ทะเบียนข้อมูลผลงานในพื้นที่ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งจัดแสดงแนวคิดและงานต้นแบบที่เกิดจากการผสานความรู้ของนักสร้างสรรค์หลากหลายวงการและเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อสร้างทางเลือกใหม่ในการใช้ชีวิต ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี ไปจนถึงโอกาสต่อยอดและสร้างรายได้ รวมถึงงานศิลปะจัดวางเพื่อเป็นสีสันและสร้างความเคลื่อนไหวให้กับย่านสร้างสรรค์

องค์กร:
วันที่ปรับปรุงล่าสุด:
บริการ:
กลุ่มข้อมูลย่านสร้างสรรค์
28 มีนาคม 2567
  • ข้อมูลย่านสร้างสรรค์

Data and Resources

ข้อมูลผลงานสร้างส...

Data...

ข้อมูลผลงานสร้างสรรค์ในย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 0 downloads

Fullscreen ฝังตัว Data API Visualization

ข้อมูลเพิ่มเติม

* คำสำคัญ กลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค์,  บทความ,  เศรษฐกิจสร้างสรรค์
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Information Center)
* อีเมลผู้ติดต่อ creativeinfocenter@cea.or.th
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล อื่นๆ
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 0
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ อำเภอ
* แหล่งที่มา ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลโดยตรงภายในย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • CSV
  • XLS
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Creative Commons Attributions
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ อื่นๆ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่
URL https://creativecity.cea.or.th/th/maps?district=charoenkrung#14.46/13.72931/100.51426
ภาษาที่ใช้ ไทย
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่ใช่
ข้อมูลอ้างอิง ไม่ใช่
สร้างในระบบเมื่อ 30 มิถุนายน 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 28 มีนาคม 2567