จำนวนหน่วยงานจำแนกตามห่วงโซ่คุณค่า ภายในย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์

สถิติข้อมูลเชิงพื้นที่ ชั้นข้อมูลหน่วยงาน ภายในย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จำนวน 4 ย่านสำคัญ ประกอบด้วย เจริญกรุง, อารีย์-ประดิพัทธ์, ช้างม่อย จ.เชียงใหม่ และศรีจันทร์ จ.ขอนแก่น จำแนกตามห่วงโซ่คุณค่า หรือ กิจกรรมการดำเนินงานในกระบวนการทางธุรกิจ (Value Chain) จากวัตถุดิบถึงผลิตภัณฑ์ โดยจัดกลุ่มตามลักษณะผลิตภัณฑ์ (สินค้าและบริการ) และการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการดำเนินงาน

ชั้นข้อมูลหน่วยงาน ประกอบไปด้วย ข้อมูลบริษัท ห้าง ร้าน กิจการ หรือองค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เป็นสินทรัพย์ทางกิจกรรมทางธุรกิจ การดำเนินงานของหน่วยงาน ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ด้านกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง การใช้ความคิดสร้างสรรค์ในห่วงโซ่คุณค่าหรือการดำเนินงานของหน่วยงาน รวมถึงหน่วยงานมีการบริการสนับสนุนธุรกิจสร้างสรรค์อื่น ๆ เพื่อประเมินระดับการใช้ความคิดสร้างสรรค์และห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ การกระจุกตัวของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ หน่วยงานหรือสถาบันที่สนับสนุนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในพื้นที่

องค์กร:
วันที่ปรับปรุงล่าสุด:
บริการ:
กลุ่มข้อมูลย่านสร้างสรรค์
27 มีนาคม 2567
  • ข้อมูลย่านสร้างสรรค์

Data and Resources

จำนวนหน่วยงานจำแน...

Data...

จำนวนหน่วยงานจำแนกตามห่วงโซ่คุณค่า ภายในย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 0 downloads

ข้อมูลเพิ่มเติม

* คำสำคัญ ย่านสร้างสรรค์,  ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์,  หน่วยงานภายในย่าน,  ห่วงโซ่คุณค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Information Center)
* อีเมลผู้ติดต่อ creativeinfocenter@cea.or.th
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล อื่นๆ
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 0
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ อำเภอ
* แหล่งที่มา เก็บข้อมูลด้วยวิธีการลงพื้นที่สำรวจ
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • CSV
  • XLS
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Creative Commons Attributions
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
URL https://creativecity.cea.or.th/th/maps/#16/13.72738/100.512713
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 29 สิงหาคม 2565
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2019
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2021
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) อื่นๆ
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) แห่ง
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) หน่วย
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) -
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) -
สถิติทางการ ใช่
สร้างในระบบเมื่อ 29 สิงหาคม 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 27 มีนาคม 2567