จำนวนอาคารจำแนกตามประเภทและการใช้ประโยชน์จากอาคาร ภายในย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์

สถิติข้อมูลเชิงพื้นที่ ชั้นข้อมูลอาคาร ภายในย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จำนวน 4 ย่านสำคัญ ประกอบด้วย เจริญกรุง, อารีย์-ประดิพัทธ์, ช้างม่อย จ.เชียงใหม่ และศรีจันทร์ จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นข้อมูลสรุปจากฐานข้อมูลย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เป็นแพลตฟอร์มที่รวบรวมข้อมูลสำคัญของย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต้นแบบ ทั้งในด้านธุรกิจ กายภาพ และประชากร เพื่อส่งเสริมการพัฒนาระบบนิเวศน์ของย่าน

ชั้นข้อมูลอาคาร คือ ข้อมูลกายภาพอาคารสถาปัตยกรรม พื้นที่ลานกิจกรรมทางสังคมต่าง ๆ เช่น สวนสาธารณะ และพื้นที่อยู่ระหว่างการพัฒนา เป็นสินทรัพย์ทางกายภาพของย่านด้านพื้นที่ที่สามารถใช้ประโยชน์ เรื่องราวประวัติศาสตร์ คุณค่าทางสถาปัตยกรรม โดยประเภทอาคาร แบ่งกลุ่มตามลักษณะทางกายภาพอาคาร หรือ ลักษณะโครงสร้างของอาคารตามการใช้ประโยชน์ดั้งเดิมของอาคาร กำหนดให้ใกล้เคียงกับประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวม

องค์กร:
วันที่ปรับปรุงล่าสุด:
บริการ:
กลุ่มข้อมูลย่านสร้างสรรค์
9 กุมภาพันธ์ 2566
  • ข้อมูลย่านสร้างสรรค์

Data and Resources

Creative...

Datadict_Creative...

Creative District_Building 0 downloads

Fullscreen ฝังตัว Data API Visualization

ข้อมูลเพิ่มเติม

* คำสำคัญ การใช้ประโยชน์อาคาร,  ย่านสร้างสรรค์,  ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ สำนักพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
* อีเมลผู้ติดต่อ creativecity.dept@cea.or.th
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1 ครั้ง/ปี
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ อำเภอ
* แหล่งที่มา เก็บข้อมูลด้วยวิธีการลงพื้นที่สำรวจ
* รูปแบบการเก็บข้อมูล CSV
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Creative Commons Attributions
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
URL https://creativecity.cea.or.th/th/maps/#16/13.72738/100.512713
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 29 สิงหาคม 2565
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2019
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2021
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) อื่นๆ
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) แห่ง, ตร.ม.
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) หน่วย
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) -
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) -
สถิติทางการ ใช่
สร้างในระบบเมื่อ 29 สิงหาคม 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2566