รายงานการวิจัยมาตรการและสิทธิประโยชน์สําหรับย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ศึกษาความต้องการของกลุ่มผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในแง่ของมาตรการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาย่านสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของผู้ประกอบการ พร้อมทั้งศึกษาความเป็นไปได้ในการกำหนดมาตรการและสิทธิประโยชน์ที่เฉพาะเจาะจงในระดับพื้นที่ (Area Based) เพื่อดึงดูดให้เกิดการลงทุนและการย้ายเข้ามาประกอบธุรกิจในพื้นที่ รวมถึงใช้กำหนดแนวทางการสนับสนุนให้สอดคล้องกับความต้องการ บริบทและศักยภาพของพื้นที่ นำไปสู่การกำหนดนโยบายและการวางแผนพัฒนาย่านต่อไป

องค์กร:
วันที่ปรับปรุงล่าสุด:
บริการ:
กลุ่มข้อมูลย่านสร้างสรรค์
31 มีนาคม 2567
  • ข้อมูลย่านสร้างสรรค์

Data and Resources

รายงานการวิจัยมาต...

รายงานการวิจัยมาตรการและสิทธิประโยชน์สําหรับย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 0 downloads

ไม่สามารถแสดงผล (preview) ไฟล์ข้อมูลนี้ได้ กรุณาคลิกที่ URL เพื่อเปิดไฟล์

ข้อมูลเพิ่มเติม

* คำสำคัญ Area based,  มาตรการและสิทธิประโยชน์,  ยุทธศาสตร์การพัฒนาย่านสร้างสรรค์,  เศรษฐกิจสร้างสรรค์
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลหลากหลายประเภท
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Information Center)
* อีเมลผู้ติดต่อ creativeinfocenter@cea.or.th
* วัตถุประสงค์
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 0
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ อื่นๆ
* แหล่งที่มา ศึกษาข้อมูลมาตรการและสิทธิประโยชน์จากหน่วยงานรัฐ, เก็บข้อมูลโดยตรงจากแรงงาน ผู้ประกอบการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
* รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Creative Commons Attributions
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ อื่นๆ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล อื่นๆ
URL https://creativecity.cea.or.th/th/researches/creative-district-incentives
ภาษาที่ใช้ ไทย
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ใช่
ข้อมูลอ้างอิง ใช่
สร้างในระบบเมื่อ 27 มิถุนายน 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 31 มีนาคม 2567