มูลค่าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศไทย

มูลค่าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศไทย นำเสนอมูลค่าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ทั้ง 15 สาขา ข้อมูลระหว่างปี 2014-2022 สามารถนำไปใช้วิเคราะห์ข้อมูลภาพรวม จำแนกรายคลัสเตอร์ หรือกลุ่มอุตสาหกรรมได้ ประกอบไปด้วยมูลค่าที่เป็นตัวเงิน และอัตราการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี พร้อมทั้งสัดส่วนเปรียบเทียบระหว่างมูลค่าของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์กับ GDP ประเทศ

องค์กร:
วันที่ปรับปรุงล่าสุด:
บริการ:
กลุ่มข้อมูลด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
31 มีนาคม 2567

Data and Resources

มูลค่าอุตสาหกรรมส...

มูลค่าอุตสาหกรรมส...

Data_dictionary_ม...

มูลค่าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศไทยปี 2014-2022 0 downloads

ข้อมูลเพิ่มเติม

* คำสำคัญ GVA,  Thailand's GDP,  creative industries,  gross domestic product,  gross value added,  มูลค่าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Information Center)
* อีเมลผู้ติดต่อ creativeinfocenter@cea.or.th
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์)
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • CSV
  • XLS
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Creative Commons Attributions
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
URL data.cea.or.th
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 8 กรกฎาคม 2566
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2021
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2022
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  • ไม่มี
  • อุตสาหกรรม/ประเภทกิจการ
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ล้านบาท, %
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) หน่วย
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) มูลค่าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ระหว่างปี 2014-2022 เกิดจากการรวมข้อมูลมูลค่าของกิจกรรมการผลิตทีกำหนดตามรหัสมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย หรือ Thailand Standard Industrial Classification (TSIC) 4 หลัก ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ข้อมูลมาจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นำมูลค่าราย TSIC มารวมกันเป็นมูลค่าของ 15 อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ใช้เกณฑ์การจำแนกที่ CEA กำหนดไว้ นอกจากนี้ยังมีการเปรียบเทียบสัดส่วนมูลค่าของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์กับ GDP ประเทศ
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) TSIC 4 digits
สถิติทางการ ใช่
สร้างในระบบเมื่อ 8 กรกฎาคม 2566
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 31 มีนาคม 2567