ข้อมูลงบการเงินของธุรกิจสร้างสรรค์ 15 สาขาอุตสาหกรรม

ข้อมูลงบการเงินของธุรกิจสร้างสรรค์ จำแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 15 สาขา และจำแนกตามขนาดกิจการ (S,M,L) เป็นข้อมูลระหว่างปี 2018-2021

องค์กร:
วันที่ปรับปรุงล่าสุด:
บริการ:
กลุ่มผู้ประกอบการและนักสร้างสรรค์
31 มีนาคม 2567
  • ข้อมูลผลงานผู้ประกอบการและนักสร้างสรรค์

Data and Resources

ข้อมูลงบการเงินขอ...

Data...

ข้อมูลงบการเงินของธุรกิจสร้างสรรค์ 15 สาขาอุตสาหกรรม 0 downloads

ข้อมูลเพิ่มเติม

* คำสำคัญ TSIC,  งบการเงิน,  ธุรกิจสร้างสรรค์,  นิติบุคคล,  ประเภทธุรกิจ,  อุตสาหกรรมสร้างสรรค์,  เศรษฐกิจสร้างสรรค์
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Information Center)
* อีเมลผู้ติดต่อ creativeinfocenter@cea.or.th
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่ทราบ
* แหล่งที่มา ข้อมูลธุรกิจนิติบุคคล จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • CSV
  • XLS
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Creative Commons Attributions
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
URL https://datawarehouse.dbd.go.th/index
ภาษาที่ใช้ อังกฤษ
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 30 พฤษภาคม 2566
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2018
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2021
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  • อุตสาหกรรม/ประเภทกิจการ
  • รายได้
  • อื่นๆ
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) บาท
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) หน่วย
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของกลุ่มผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โดยพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของรายได้ และกำไรสุทธิ ในช่วง 4 ปี เพื่อพิจารณาถึงร้อยละการเปลี่ยนแปลงและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) TSIC
สถิติทางการ ใช่
สร้างในระบบเมื่อ 29 พฤษภาคม 2566
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 31 มีนาคม 2567