มูลค่าการนำเข้า-ส่งออกสินค้าสร้างสรรค์

มูลค่าการนำเข้า-ส่งออกสินค้าสร้างสรรค์ แสดงข้อมูลมูลค่าการนำเข้าและส่งออกสินค้าสร้างสรรค์แยกตามหมวดหมู่สินค้าและแยกตามกลุ่มเศรษฐกิจที่สำคัญของโลก เป็นข้อมูลระหว่างปี 2017-2021 มีที่มาข้อมูลจาก UNCTAD stat (United Nations Conference on Trade and Development) ชุดข้อมูลนี้แสดงให้เห็นว่าไทยมีแนวโน้มการนำเข้า-ส่งออกสินค้าสร้างสรรค์มูลค่าเป็นเท่าใด พร้อมทั้งสามารถเปรียบเทียบกับประเทศในกลุ่มเศรษฐกิจต่าง ๆ ได้ด้วย

องค์กร:
วันที่ปรับปรุงล่าสุด:
บริการ:
กลุ่มข้อมูลด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
26 มีนาคม 2567

Data and Resources

มูลค่าการนำเข้าสิ...

มูลค่าการส่งออกสิ...

Data dictionary...

มูลค่าการนำเข้าสินค้าสร้างสรรค์ 0 downloads

ข้อมูลเพิ่มเติม

* คำสำคัญ creative economy,  creative goods,  export and import,  นำเข้า,  สินค้าสร้างสรรค์,  ส่งออก,  เศรษฐกิจสร้างสรรค์
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Information Center)
* อีเมลผู้ติดต่อ creativeinfocenter@cea.or.th
* วัตถุประสงค์
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1 ครั้ง/ปี
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ทวีป/กลุ่มประเทศในทวีป
* แหล่งที่มา UNCTAD stat
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • CSV
  • XLS
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Creative Commons Attributions
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
URL https://unctadstat.unctad.org/datacentre/
ภาษาที่ใช้ อังกฤษ
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 26 มีนาคม 2567
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2017
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2021
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  • ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่
  • ผลิตภัณฑ์
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ล้านดอลลาร์สหรัฐ
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) หน่วย
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ข้อมูลมูลค่าการนำเข้า-ส่งออกสินค้าสร้างสรรค์ ดำเนินการตามมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลของ UNCTAD ซึ่งได้แบ่งหมวดหมู่ของสินค้าในกลุ่มสร้างสรรค์ออกเป็น 7 หมวด 25 รายการ ซึ่งแต่ละรายงานจะมีรายการย่อยที่กำกับด้วยเลขพิกัดศุลกากร หรือ Harmonized code (HS-code) วิธีการคำนวณ จะเป็นการรวมมูลค่าตาม HS-code ของรายการย่อยที่เกี่ยวข้องมาเป็นผลรวมของสินค้า หมวดสินค้า ประเทศ และกลุ่มเศรษฐกิจ ตามลำดับ
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) Harmonized code (HS-code)
สถิติทางการ ใช่
สร้างในระบบเมื่อ 8 สิงหาคม 2566
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 26 มีนาคม 2567