งบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานสร้างสรรค์

ชุดข้อมูลงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานภาครัฐ จำแนกตามกระทรวงและหน่วยงานรับงบ โดยนำงบประมาณรวมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จากเล่มงบประมาณโดยสังเขปประจำปี 2557-2566 ที่สำนักงบประมาณเผยแพร่มาคำนวณแยกตามกลุ่มงาน

องค์กร:
วันที่ปรับปรุงล่าสุด:
บริการ:
กลุ่มข้อมูลด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
31 มีนาคม 2567
  • ข้อมูลเศรษฐกิจสร้างสรรค์

Data and Resources

งบประมาณรายจ่ายขอ...

Data...

งบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานสร้างสรรค์ 2557-2566 0 downloads

ข้อมูลเพิ่มเติม

* คำสำคัญ เศรษฐกิจสร้างสรรค์
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Information Center)
* อีเมลผู้ติดต่อ creativeinfocenter@cea.or.th
* วัตถุประสงค์
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1 ครั้ง/ปี
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา งบประมาณโดยสังเขป สำนักงบประมาณ
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • CSV
  • XLS
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Creative Commons Attributions
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
URL https://www.bb.go.th/topic3.php?gid=548&mid=311
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 27 มีนาคม 2567
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2557
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2566
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) อื่นๆ
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ล้านบาท
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ล้าน
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) - ผลรวมงบประมาณของแต่ละส่วนงานแบบรายปี สามารถนำไปใช้คำนวณงบประมาณตามกลุ่มงานได้ - แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงจากปีก่อนหน้า (%change)
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) สำนักงบประมาณ
สถิติทางการ ใช่
สร้างในระบบเมื่อ 22 มิถุนายน 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 31 มีนาคม 2567