รายงานการศึกษาการพัฒนาเมืองต่อวิกฤตและการเปลี่ยนแปลง

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลต่อรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คนให้เปลี่ยนแปลงไป งานศึกษาวิจัยนี้จึงมุ่งสำรวจรูปแบบการใช้ชีวิตของประชากรเมือง (กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร) ที่เปลี่ยนแปลงไปในสภาวะวิกฤต ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นในด้านเศรษฐกิจ ที่อยู่อาศัย การศึกษา สุขภาวะและคุณภาพชีวิต และพื้นที่สาธารณะของเมือง

องค์กร:
วันที่ปรับปรุงล่าสุด:
บริการ:
กลุ่มข้อมูลย่านสร้างสรรค์
4 สิงหาคม 2565
  • ข้อมูลย่านสร้างสรรค์

Data and Resources

Wellbeing_BKK...

Space_BKK...

Economic_BKK...

Wellbeing_BKK Resilience Research 0 downloads

ไม่สามารถแสดงผล (preview) ไฟล์ข้อมูลนี้ได้ กรุณาคลิกที่ URL เพื่อเปิดไฟล์

ข้อมูลเพิ่มเติม

* คำสำคัญ เศรษฐกิจสร้างสรรค์
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลหลากหลายประเภท
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ สำนักพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
* อีเมลผู้ติดต่อ creativecity.dept@cea.or.th
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ตามเวลาจริง
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 0
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ จังหวัด
* แหล่งที่มา แบบสำรวจพฤติกรรมการปรับตัวของคนกรุงเทพฯ, สัมภาษณ์ผู้ประกอบการสร้างสรรค์ถึงผลกระทบของโควิด-19
* รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Creative Commons Attributions
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ หน่วยงานเอกชน
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล บริษัท/ห้างร้าน/สถานประกอบการ
URL https://creativecity.cea.or.th/th/researches
ภาษาที่ใช้ ไทย
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ใช่
ข้อมูลอ้างอิง ใช่
สร้างในระบบเมื่อ 27 มิถุนายน 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 4 สิงหาคม 2565