พบ 1 ชุดข้อมูล

คำสำคัญ: gross domestic product

กรองผลลัพธ์
  • มูลค่าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศไทย 8 recent views

    มูลค่าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศไทย นำเสนอมูลค่าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ทั้ง 15 สาขา ข้อมูลระหว่างปี 2014-2022 สามารถนำไปใช้วิเคราะห์ข้อมูลภาพรวม จำแนกรายคลัสเตอร์...
    กลุ่มข้อมูลด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 31 มีนาคม 2567