ดัชนีช่องว่างระหว่างเพศระดับโลก (The Global Gender Gap Index) ปี 2018-2021

ดัชนีช่องว่างระหว่างเพศระดับโลก (The Global Gender Gap Index) ของ World Economic Forum (WEF) ระหว่างปี 2018-2021 วัดผลวิวัฒนาการของช่องว่างระหว่างเพศชายและหญิง ในสี่มิติหลัก ได้แก่ 1. การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจและโอกาส (Economic Participation and Opportunity) 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (Educational Attainment) 3. สุขภาพและการอยู่รอด (Health and Survival) 4. การเสริมพลังด้านการเมือง (Political Empowerment)

Note: ปี 2019 ไม่มีการสำรวจ เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของ Covid-19

องค์กร:
วันที่ปรับปรุงล่าสุด:
บริการ:
กลุ่มข้อมูลด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
9 กุมภาพันธ์ 2566
  • ข้อมูลเศรษฐกิจสร้างสรรค์

Data and Resources

The Global...

Datadict_GGGI_2018-2021

The Global Gender Gap Index 2018-2021 0 downloads

Fullscreen ฝังตัว Data API Visualization

ข้อมูลเพิ่มเติม

* คำสำคัญ เศรษฐกิจสร้างสรรค์
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Information Center)
* อีเมลผู้ติดต่อ creativeinfocenter@cea.or.th
* วัตถุประสงค์ ดัชนี/ตัวชี้วัดระดับนานาชาติ
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1 ครั้ง/ปี
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ โลก
* แหล่งที่มา World Economic Forum (WEF)
* รูปแบบการเก็บข้อมูล CSV
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
URL https://www.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2021?DAG=c1&gclid=Cj0KCQjw-daUBhCIARIsALbkjSbCkre33yyCHrRDexZqCRBU7FX8RWkXdPG6FtbUKVjMG0esWBUQWrYaAh5iEALw_wcB
ภาษาที่ใช้ อังกฤษ
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 31 พฤษภาคม 2565
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2018
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2021
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  • ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่
  • อื่นๆ
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ลำดับ (Rank)/ คะแนน (Index)
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) -
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) -
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) -
สถิติทางการ ใช่
สร้างในระบบเมื่อ 31 พฤษภาคม 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2566