ชุดข้อมูลการวิเคราะห์เศรษฐกิจสร้างสรรค์

รายงานการวิเคราะห์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทย เพื่อสะท้อนถึงระดับศักยภาพด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทยเปรียบเทียบกับต่างประเทศสำหรับใช้วัดระดับความก้าวหน้าและขีดความสามารถด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ โดยวิเคราะห์และทบทวนแนวคิดการจัดทำดัชนีทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ และกำหนดกรอบในการจัดทำดัชนีฯ เป็น 2 ระดับ ได้แก่ ตัวชี้วัดดัชนีระดับนานาชาติ (International Level Index) และ ตัวชี้วัดดัชนีระดับประเทศ

องค์กร:
วันที่ปรับปรุงล่าสุด:
บริการ:
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
4 สิงหาคม 2565
  • ข้อมูลเศรษฐกิจสร้างสรรค์

Data and Resources

ชุดข้อมูลการวิเคร...

ชุดข้อมูลการวิเคราะห์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 0 downloads

ไม่สามารถแสดงผล (preview) ไฟล์ข้อมูลนี้ได้ กรุณาคลิกที่ URL เพื่อเปิดไฟล์

รายงานการวิเคราะห์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทย...

แหล่ง: ชุดข้อมูลการวิเคราะห์เศรษฐกิจสร้างสรรค์

ข้อมูลเพิ่มเติม

* คำสำคัญ กลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค์,  บทความ,  เศรษฐกิจสร้างสรรค์
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ บุญธิดา สุรทินธนากร
* อีเมลผู้ติดต่อ Boontida.s@cea.or.th
* วัตถุประสงค์ ไม่ทราบ
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) -
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
* แหล่งที่มา data.go.th
* รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล อื่นๆ
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล -
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ -
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล -
URL -
ภาษาที่ใช้ ไทย
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง -
ข้อมูลอ้างอิง -
สร้างในระบบเมื่อ 7 กรกฎาคม 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 4 สิงหาคม 2565