พบ 1 ชุดข้อมูล

คำสำคัญ: ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อัตราส่วนทางการเงิน งบกำไรขาดทุน ธุรกิจสร้างสรรค์ นิติบุคคล

กรองผลลัพธ์