พบ 1 ชุดข้อมูล

คำสำคัญ: ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ นิติบุคคล อัตราส่วนทางการเงิน งบกำไรขาดทุน

กรองผลลัพธ์