พบ 1 ชุดข้อมูล

คำสำคัญ: ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธุรกิจสร้างสรรค์ นิติบุคคล งบกำไรขาดทุน อัตราส่วนทางการเงิน

กรองผลลัพธ์