งบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานสร้างสรรค์ ปี 2557-2565

ชุดข้อมูลงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานภาครัฐ จำแนกตามกระทรวงและหน่วยงานรับงบ โดยนำงบประมาณรวมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จากเล่มงบประมาณโดยสังเขปประจำปี 2557-2565 ที่สำนักงบประมาณเผยแพร่มาคำนวณแยกตามกลุ่มงาน

องค์กร:
วันที่ปรับปรุงล่าสุด:
บริการ:
กลุ่มข้อมูลด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
4 สิงหาคม 2565
  • ข้อมูลเศรษฐกิจสร้างสรรค์

Data and Resources

งบประมาณรายจ่าย_ส...

Datadict_Budget_2557-2565

งบประมาณรายจ่าย_สร้างสรรค์_57-65 0 downloads

ข้อมูลเพิ่มเติม

* คำสำคัญ เศรษฐกิจสร้างสรรค์
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Information Center)
* อีเมลผู้ติดต่อ creativeinfocenter@cea.or.th
* วัตถุประสงค์ นโยบายรัฐบาล/ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1 ครั้ง/ปี
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา งบประมาณโดยสังเขป สำนักงบประมาณ
* รูปแบบการเก็บข้อมูล CSV
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
URL https://www.bb.go.th/topic3.php?gid=548&mid=311
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 22 มิถุนายน 2565
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2557
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2565
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) อื่นๆ
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ล้านบาท
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ล้าน
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ผลรวมงบประมาณรายปี
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) -
สถิติทางการ ใช่
สร้างในระบบเมื่อ 22 มิถุนายน 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 4 สิงหาคม 2565